Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bestuur

Samen, Leren, Groeien

Viviani is de overkoepelende organisatie voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Emmen. Ook onze school is hierbij aangesloten. Het is onze ambitie om het beste uit de kinderen te halen die aan ons zijn toevertrouwd. Wij richten ons hierbij op de ontwikkeling van onze leerlingen in de breedste zin van het woord. Wij houden rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen, zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied. Kinderen moeten zich veilig kunnen ontwikkelen en moeten zich thuis voelen op onze scholen: een plek waar ze gelukkig zijn en écht het gevoel hebben erbij te horen!

De beleidsplannen en uitgangspunten van Viviani voor de periode 2023-2027 staan beschreven in ons strategisch beleidsplan, die ook verkort is weergegeven in een infographic.
 

Bestuurlijke organisatie

Het College van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht oefent toezicht hierop uit. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen, ieder met specifieke deskundigheden.

Onder leiding van het bestuur ontwikkelen stafmedewerkers op het bestuursbureau het stichtingsbeleid voor de aandachtsgebieden onderwijs, ICT, personeel, financiën, huisvesting en communicatie. Het secretariaat, de zorgmedewerkers en de stafdienst ICT zijn gehuisvest in het bestuursbureau.
De directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het stichtingsbeleid op de scholen. Zij vergaderen regelmatig op het bestuursbureau om met het bestuur afspraken te maken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op het beleid van Viviani en de scholen via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Alle beleidszaken en informatie die voor een meerderheid van de scholen van toepassing is, komen daar aan de orde.
De GMR heeft tien leden: vijf personeelsleden en vijf ouderleden. De bevoegdheden zijn geregeld in een reglement en een statuut. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die beleid en informatie van de eigen school bespreekt.

Medezeggenschapsstatuut
Werkgroepen GMR